Helen Oy:n voimalaitoksiin, lämpökeskuksiin ja jäähdytyslaitoksiin liittyvien mekaanisten sekä sähkö- ja automaatioteknisten suunnittelupalvelujen hankinta v. 2018 - 2020

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Финляндия
Язык: FI
Номер: 7750813
Дата публикации: 13-02-2018
Источник: HILMA
Тэги: Electrical services Engineering services

Описание

13.02.2018 16:45 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-003205 Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 031-068552 Osallistumishakemukset 27.02.2018 klo 23.30 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helen?id=148347&tpk=eb3d19cd-0821-4a11-8ceb-b27c8dc48f25

I kohta: HankintayksikköI.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helen Oy
Postinumero: 00090
Postitoimipaikka: HELEN
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Sari Aapro
Puhelin: +358 96171
Sähköpostiosoite: sari.aapro@helen.fi
Faksi: +358 96172360
NUTS-koodi: Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL) http://www.helen.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helen

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helen?id=148347&tpk=eb3d19cd-0821-4a11-8ceb-b27c8dc48f25
I.6) Pääasiallinen toimialaKaasun ja lämmön tuotanto, siirto ja jakelu II kohta: KohdeII.1) Hankinnan laajuusII.1.1) Nimi: Helen Oy:n voimalaitoksiin, lämpökeskuksiin ja jäähdytyslaitoksiin liittyvien mekaanisten sekä sähkö- ja automaatioteknisten suunnittelupalvelujen hankinta v. 2018 - 2020 II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:Laitosten ja laitteistojen tekninen suunnittelu. (71323200-0)II.1.3) Sopimuksen tyyppiPalvelutII.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Helen Oy:n voimalaitoksiin, lämpökeskuksiin ja jäähdytyslaitoksiin liittyviä mekaanisia sekä sähkö- ja automaatioteknisiä suunnittelutöitä 2 vuodeksi alkaen 1.8.2018. Optiokausia on 1 + 1 vuotta eli yhteenä maksimissaan 2 vuotta.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2) Kuvaus II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittava suunnittelupalvelu sisältää teknistä suunnittelutyötä 2 vuodeksi alkaen 1.8.2018. Optiokausia on 1 + 1 vuotta eli yhteensä maksimissaaan 2 vuotta. Suunnittelupalvelun kokonaismäärä voi vaihdella vuositasolla 6 - 9 miestyövuotta. Yksittäiset toimeksiannot ovat pienempiä. Hankinnan arvioitu arvo on 700 000 euroa (alv 0%) vuodessa. Suunnittelupalvelun toimeksiannot liittyvät pääasiassa Helen Oy:n omien voimalaitosten, lämpökeskusten ja jäähdytyslaitosten kunnossapidon muutos- ja parannustöihin sekä saneerauksiin ja investointeihin. Toimeksiantojen kohteina ovat voimalaitosten ja lämpökeskusten, niiden rakennusten ja maanalaisten tilojen prosessit ja laitteet. Suunnittelupalveluun sisältyy sekä mekaanista että sähkö- ja automaatiosuunnittelua. Niiden suhteelliset osuudet ovat noin 50%, 30% ja 20%. Mekaaniseen suunnittelulun sisältyy prosessi-, kone-, painelaite-, putkisto- ja teräsrakennesuunnittelua. Sähkösuunnitteluun sisältyy prosessi- ja installaatiosähkösuunnittelua. Automaatiosuunnitteluun sisältyy järjestelmä- ja instrumentointisuunnittelua. Toimittajan saavutettavuus: Tulevan sopimuskumppanin toimipaikan on sijaittava niin, että suunnittelijoilla on mahdollisuus olla kahdessa (2) tunnissa Helenin työkohteissa pääkaupunkiseudulla tilaajan kutsusta lukien. Matka-ajasta ei makseta korvausta. Em. siksi, että toimittajan on pystyttävä käymään työkohteessa lähtötietojen tarkistuksessa, suunnitelmien verifioinnissa sekä asennus- ja toimitusvalvonnassa. Valitsemme puitejärjestelyyn vähintään 3 toimittajaa. Tilaukset (toimeksiannot) sopimustoimittajilta tehdään ensisijaisesti puitesopimuskilpailutuksen sijoittumisjärjestyksen perusteella. Tilaajalla on oikeus poiketa sijoittumisjärjestyksestä silloin, kun suunniteltavaan kohteeseen liittyy erityisosaamistarpeita tai jos kohteen suunnittelussa voidaan hyödyntää jonkun toimittajan aiempaa suunnittelukokemusta ko. kohteesta. Tilaajalla on lisäksi oikeus tilauksia tehdessään ottaa huomioon toimittajan tiedossa olevien resurssien riittävyys vaaditussa aikataulussa sekä valita kuhunkin tilauksen mukaiseen tehtävään valituista toimittajista Helenin kannalta kulloinkin tarkoituksenmukaisin toimittaja. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta eikä Tilaaja sitoudu tilaamaan Sopimuksen mukaisia palveluita Toimittajalta. Hankinta on kokonaisuus, jota ei voi jakaa osiin, koska valittujen toimittajan suunnittelupalvelut kattavat kaikki suunnittelun osa-alueet (kone, sähkö, automaatio), jolloin suunnittelukokonaisuuksien laatu on kustannustehokkaasti hyvin hallittavissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä: 24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa optiovuosilla 1 + 1 vuotta eli yhteenä maksimissaan 2 vuotta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoistaEri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: kylläKuvaus mahdollisuuksista:

Optiokausia on 1 + 1 vuotta eli yhteenä makmsimissaan 2 vuotta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedotIII.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valitun sopimuskumppanin on ennen sopimuksen tekemistä toimitettava voimassa olevat tilaajavastuulain mukaiset todistukset, mikäli sopimuskumppani ei kuulu Tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppani-palveluun. Todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia niiden jättöpäivästä lukien. Todistuksia ei tarvitse toimittaa, mikäli tarjoajaehdokas on liittynyt Tilaajavastuu.fi-palveluun tai tarjoajaehdokas on julkisoikeudellinen yhteisö tai julkinen osakehtiö (oyj). Sopimuskumppanin on liityttävä tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppani-palveluun viimeistään sopimuksen tekemisen yhteydessä. Tarjoajaehdokas noudattaa tilaajavastuulakia. Tarjoajaehdokas/tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos tarjoajaa ei ole merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin tai työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, jos laki edellyttää tällaista rekisteröitymistä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajaehdokkaalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajaehdokkaan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä+ A+ tai riskiluokka 1-3 tai sen katsotaan tilinpäätösasiakirjojen tai muun (jos tilinpäätöstietoja ei ole, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa) vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Tarjoajaehdokkaat, joiden luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C taikka riskiluokituksessa 5, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjoajaehdokkaat, joiden ratingluokitus on A tai B taikka riskiluokitus 4,voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjoajaehdokkaalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. vaatimukset Tarjouspalvelussa välilehdellä "Hankinnan kohteen kriteerit" ja lataa pyydetyt tiedot liitteeksi.

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Katso soveltuvuusvaatimukset Tarjouspalvelussa.

III.1.6) Vaaditut takuut ja vakuudet:

Katso soveltuvuusvaatimukset Tarjouspalvelussa.

III.1.7) Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:

Katso soveltuvuusvaatimukset Tarjouspalvelussa.

III.1.8) Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

KONSORTIO: Jos tarjoajaehdokas on osa konsortiota, tarjoajaehdokkaan on annettava selvitys siitä, että vaatimukset tämän ilmoituksen mukaisesti täyttyvät. Lisäksi tarjoajaehdokkaan on selvitettävä konsortion osapuolten väliset suhteet ja työnjako, nimettävä konsortion sopimusyht.hlö viestintä-/reklamaatioasioita varten. Toimittajakonsortion osapuolilla on yhteisvastuu tämän kilpailutuksen perusteella mahdollisesti syntyvän Sopimuksen mukaisista kaikista Toimittajan velvoitteista. Toimittajalla on kokonaisvastuu Sopimuksen kohteena olevasta kokonaistoimituksesta, vaikka osan siitä toimittaisi kokonaisvastuullisen Toimittajan alihankkija. Toimittaja vastaa kokonaisvastuullisena toimittajana siitä, että Sopimuksen kohde ja siihen liittyvät palvelut ovat Sopimuksen mukaiset ja että työ tehdään tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla ja hyvää teknistä tapaa ja laatutasoa noudattaen. Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan ja hyväksyttämään mahdollisesti käyttämänsä alihankkijat Tilaajalla.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdotIII.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuskumppanin on ennen sopimuksen tekemistä toimitettava voimassa olevat tilaajavastuulain mukaiset todistukset kohdan III.1.1 mukaan sekä rikosrekisteriote tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenestä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävästä henkilöstä. Hankintamenettelyä varten koostettavan rikosrekisteriotteen voi tilata lomakkeella Oikeusrekisterikeskuksen sähköisessä asiointipalvelussa (lisätietoja osoitteesta http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yrityksenjayhteisontiedonsaantioikeus.html). Tulevan sopimuskumppanin on toimitettava tarvittavat rikosrekisteriotteet jokaisen kilpailutuksen osalta erikseen.

IV kohta: MenettelyIV.1) KuvausIV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikanaKäytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittainIV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kylläIV.2) Hallinnolliset tiedotIV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika27.2.2018 23:30IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:suomiIV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassatai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta VI kohta: Täydentävät tiedot VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedotKyse on toistuvasta hankinnasta: ei VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoite http://www.markkinaoikeus.fi
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Helen Oy
Postinumero: 00090
Postitoimipaikka: HELEN
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: helen@helen.fi
Internet-osoite http://www.helen.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:12.2.2018

Еще тендеры из страны Финляндия за этот срок

KESKEYTYSILMOITUS Nokian kaupungin Kirjasto ja Kulttuuritalo Источник: HILMA

Kotiin tuotettavien kotihoitopalvelujen hankinta Источник: HILMA

EndoEye-skooppien huoltoleasing Источник: HILMA

Tietoturvatarkastukset ja -konsultointi Источник: HILMA

Kiteen kaupungin ja Tohmajärven kunnan koulukuljetukset Источник: HILMA